கடை, கடை கட்ட கூடிய காணி ஒன்று விற்பனைக்கு – பிரதான வீதி ஏறாவூர்

ஏறாவூர் பிரதான வீதியில் (A15) அருகில் பொதுசந்தை, Gargils முன்பாக உள்ள கடையும் [...]

By |2023-09-21T12:53:10+05:30September 21, 2023|Comments Off on கடை, கடை கட்ட கூடிய காணி ஒன்று விற்பனைக்கு – பிரதான வீதி ஏறாவூர்

60X40 அடி காணி வீடு விற்பனைக்குண்டு – ALS. மாவத்தை காத்தான்குடி

காத்தான்குடி ALS. மாவத்தை புதிய காத்தான்குடி -06 (Victory Ground) முன்பாக உள்ள [...]

By |2023-09-21T12:44:38+05:30September 21, 2023|Comments Off on 60X40 அடி காணி வீடு விற்பனைக்குண்டு – ALS. மாவத்தை காத்தான்குடி

36X30 அடி அளவுள்ள 03 வளவுகள் விற்பனைக்கு – பரீனாஸ் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி 06 பரீனாஸ் வீதியில் 36X30 அடி (6X5 பாகம்) அளவுள்ள 03 [...]

By |2023-09-21T12:31:47+05:30September 21, 2023|Comments Off on 36X30 அடி அளவுள்ள 03 வளவுகள் விற்பனைக்கு – பரீனாஸ் வீதி காத்தான்குடி

04 வீதியோர காணித் துண்டுகள் விற்பனைக்கு – பூநொச்சிமுனை

காத்தான்குடி நகர சபைக்குட்பட்ட பூநொச்சிமுனையில் சுற்றுலா பிரதேசமாக அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ள இயற்கை எழில்மிகு [...]

By |2023-09-21T11:42:44+05:30September 21, 2023|Comments Off on 04 வீதியோர காணித் துண்டுகள் விற்பனைக்கு – பூநொச்சிமுனை

ஆரையம்பதி திருநீற்று கேணியில் வளவு விற்பனைக்கு

ஆரையம்பதி திருநீற்று கேணியில் 10 பேர்சஸ் உறுதிக்காணியில் பனன்தரும் மரங்கள், கிணறு உட்பட [...]

By |2023-09-21T11:21:20+05:30September 21, 2023|Comments Off on ஆரையம்பதி திருநீற்று கேணியில் வளவு விற்பனைக்கு

43X36 அடி அளவுடைய TP உறுதிக்காணி விற்பனைக்கு – காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பரீட் நகர் வீட்டுத்திட்ட வீதியில் 43X36 அடி அளவுடைய TP உறுதிக்காணி [...]

By |2023-09-18T11:12:38+05:30September 18, 2023|Comments Off on 43X36 அடி அளவுடைய TP உறுதிக்காணி விற்பனைக்கு – காத்தான்குடி

வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி - 05 ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதியில் கேனி லேனுக்கு அருகில் [...]

By |2023-09-16T14:47:00+05:30September 16, 2023|Comments Off on வீடு விற்பனைக்கு உண்டு – ஜாமிஉள்ளாபிரீன் பெரிய மார்கட் வீதி காத்தான்குடி

வளவு விற்பனைக்குண்டு – கபுறடி வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி- 01 கபுறடி வீதியில் பிரதான வீதிக்கு அருகாமையில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய [...]

By |2023-09-16T13:58:04+05:30September 16, 2023|Comments Off on வளவு விற்பனைக்குண்டு – கபுறடி வீதி காத்தான்குடி

40 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு – பாலமுனை காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பாலமுனையில் College பின்புறமாக அமைந்துள்ள 40 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு [...]

By |2023-09-14T12:47:56+05:30September 14, 2023|Comments Off on 40 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உண்டு – பாலமுனை காத்தான்குடி

வீடு விற்னைக்குண்டு – சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதி ஆரையம்பதி

ஆரையம்பதி, சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதியில் ,சிகரம் ஜும்மா பள்ளிக்கு நேர் எதிரே [...]

By |2023-09-14T12:21:53+05:30September 14, 2023|Comments Off on வீடு விற்னைக்குண்டு – சிகரம் ஜும்மா பள்ளி வீதி ஆரையம்பதி

காணித்துன்டுகள் விற்பனைக்கு – சவுக்கடி வீதி ஏறாவூர்

ஏறாவூர் சவுக்கடி வீதியில் புற்றுநோய் வைத்திய சாலைக்கு அருகாமையில் 25X65 அடி அளவுடைய [...]

By |2023-09-12T10:45:49+05:30September 12, 2023|Comments Off on காணித்துன்டுகள் விற்பனைக்கு – சவுக்கடி வீதி ஏறாவூர்