கடை வாடகைக்கு உண்டு – FC Road, Kattankudy

கடை வாடகைக்கு உண்டு மீன்பிடி இலாகா வீதியில்( F.C Road) பிரதான வீதியில் [...]

By |2023-09-21T13:01:23+05:30September 21, 2023|Comments Off on கடை வாடகைக்கு உண்டு – FC Road, Kattankudy

03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பிரதான வீதி இரும்புத்தைக்கா பள்ளிக்கு அருகாமையில் 03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு [...]

By |2023-09-18T10:43:13+05:30September 18, 2023|Comments Off on 03 மாடிக்கடை வாடகைக்கு உண்டு – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

03 கடை அறைகள் வாடகைக்கு – சேர் ராஸிக் பரீத் மாவத்தை காத்தான்குடி

காத்தான்குடி-03, சேர் ராஸிக் பரீத் மாவத்தை (மட்/மில்லத் மகளிர் மகா வித்தியாலயத்திற்கு அருகில்) [...]

By |2023-08-09T18:27:51+05:30August 9, 2023|Comments Off on 03 கடை அறைகள் வாடகைக்கு – சேர் ராஸிக் பரீத் மாவத்தை காத்தான்குடி

கடை வாடகைக்கு தேவை – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

கடை வாடகைக்கு தேவை காத்தான்குடி பிரதான வீதியில் கடை வாடகைக்கு தேவை

By |2023-08-07T20:23:09+05:30August 7, 2023|Comments Off on கடை வாடகைக்கு தேவை – பிரதான வீதி காத்தான்குடி

மூன்று மாடி கடைத் தொகுதி மற்றும் வீடு வாடகைக்கு – செங்கலடி

செங்கலடியில் மூன்று மாடி கடைத் தொகுதி மற்றும் வீடு அல்லது அறைகள் வாடகைக்கு [...]

By |2023-08-06T13:39:11+05:30August 6, 2023|Comments Off on மூன்று மாடி கடைத் தொகுதி மற்றும் வீடு வாடகைக்கு – செங்கலடி

கடையறை வாடகைக்கு – காத்தான்குடி

கடையறை வாடகைக்கு - காத்தான்குடி காத்தான்குடி நூறாணியா மையவாடி வீதியை அன்மித்த பகுதியில், [...]

By |2023-08-01T13:12:07+05:30August 1, 2023|Comments Off on கடையறை வாடகைக்கு – காத்தான்குடி