கடை, கடை கட்ட கூடிய காணி ஒன்று விற்பனைக்கு – பிரதான வீதி ஏறாவூர்

ஏறாவூர் பிரதான வீதியில் (A15) அருகில் பொதுசந்தை, Gargils முன்பாக உள்ள கடையும் [...]

By |2023-09-21T12:53:10+05:30September 21, 2023|Comments Off on கடை, கடை கட்ட கூடிய காணி ஒன்று விற்பனைக்கு – பிரதான வீதி ஏறாவூர்

கடை விற்பனைக்கு உண்டு – குட்வின் சந்தி காத்தான்குடி

காத்தான்குடி பிரதான வீதி குட்வின் சந்தி அருகில் கடை விற்பனைக்கு உண்டு "விலை [...]

By |2023-09-03T20:11:58+05:30September 3, 2023|Comments Off on கடை விற்பனைக்கு உண்டு – குட்வின் சந்தி காத்தான்குடி

வணிகக்கட்டிடம் (Hotel) விற்பனைக்குண்டு – கல்குடா, மட்டக்களப்பு

வணிகக்கட்டிடம் விற்பனைக்குண்டு. (Hotel) # 20.27 Perches உறுதி காணி # வியாபார [...]

By |2023-09-02T13:08:57+05:30September 2, 2023|Comments Off on வணிகக்கட்டிடம் (Hotel) விற்பனைக்குண்டு – கல்குடா, மட்டக்களப்பு