This Land Sold Out

Ads Published on : January 27, 2021

2 காணிகள் விற்பனைக்கு உண்டு

பாலமுனை பீச் ஓரமாக நடுவோடை துறை அருகில் (பாருக் காஜியாரின் மீன் வாடிக்கு பின்பக்கமாக) முன் பக்கம் மற்றும் பின் பக்க இரு பக்கமும் பாதை வசதிகளுடன் முற்றிலும் அமோனா தகரத்தினால் அடைக்கப்பட்ட 8,8 பேர்சஸ் அளவுடைய 2 காணிகள் நியாயமான விற்பனைக்கு உண்டு

விலை பேசித் தீர்மானிக்க முடியும்

மேலதிக விபரங்களுக்கு

“உங்களுடைய விளம்பரங்களை 100,000+ க்கும் அதிகமான சமூக வலைதள பாவனையாளர்களான வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட எமது Batticaloa Ads வளையமைப்பில் பதிவு செய்ய முடியும்

குறைந்த கட்டணத்தில் , சிறந்த விளம்பர சேவை…

விளம்பர தொடர்புகளுக்கு..
0771 225 010 , 0770 741 849”

Related Ads

100,000 + Audience

#01 Social Media Marketing Team

05 years Experience

Friendly Customer Service

05 years Experience

100,000 + Audience

#01 Social Media Marketing Team

Friendly Customer Service

Do You Have Something to Sell ? Call Us On 0771225010

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 100,000+ Audience

Share Now :
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
© Copyright 2021 - 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved
Web Developed By Batticaloa Ads

05 years Experience

100,000 + Audience

#01 Social Media Marketing Team

Friendly Customer Service

Batticaloa Ads is a Leading Social Media Marketing Team in Eastern Provence with 100,000+ Audience
Share Now :
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
© Copyright 2021 - 2025 By Batticaloa Ads , All Right Reserved
Web Developed By Batticaloa Ads