பிடவை கடை வியாபாரம் விற்பனைக்கு – கதுருவளை

கதுருவளை பிரதான வீதி HNB வங்கிக்கு அருகில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிடவை கடை [...]